A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Мостівська громада
Миколаївська область, Доманівський район

Положення відділу

                                                         Затверджено рішенням

                                                         Мостівської сільської ради

                                                         5 сесії  8  скликання

                                                         Від  «19»  травня 2017 року

                                                         №3.

                                                         Мостівський сільський голова

                                                         ____________  Н.В.Бабанська__

 

 

                                                      П О Л О Ж Е Н Н Я

 

     про відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської  ради

 

    І.Загальні положення

 1. Відділ освіти, молоді та спорту (надалі - Відділ)виконавчого органу Мостівської  сільської ради, створюється  сільською радою, підзвітне і підконтрольне сіль­ській раді, підпорядковане виконавчому комітету  сільської ради відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повнова­жень підконтрольне відповідним органам виконавчої влади.

1.2.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ра­тифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве само­врядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Статутом територіальної гро­мади Мостівської сільської ради,рішеннями  сільської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями  сільського голови, даним Положенням і іншими актами.

1.3.Повна назва  :  Відділ освіти,молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської

       ради. 

       Скорочена назва : Відділ ОМС Мостівської с/ради.

1.4.Працівники Відділу є посадовими особами органу місцевого самоврядування. Структура та чисельність Відділу затверджується  сільською радою.

 1.5. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку

        із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

1.6. Юридична адреса Відділу:56470  Миколаївська область , Доманівський район,село Мостове

          вул. Степова 11.                        

                2.Мета Відділу

 

 1. Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої до­шкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісно­го інформаційно-освітнього простору, надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих  програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задово­лення потреб та інтересів територіальної громади Мостівської сільської ради.
 1.  Основні завдання, функції та права
  1.   Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:

   3.1.1.Здійснює реалізацію державної політики  та політики  сільської ради в сферах освіти, фізичної культури, молоді та спорту.

    3.1.2. Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, надає населенню якісні послуги в сфері фізичної культури і спорту.

   3.1.3. Здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних за­кладах.

   3.1.4. Здійснює комплектування навчальних закладів педагогічними працівника­ми на конкурсній основі, в тому числі керівними кадрами; вдосконалює профе­сійну кваліфікацію педагогічних працівників, їх перепідготовку та атестацію.

  3.1.5. Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та установ освіти та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості.

  3.1.6..Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового спосо­бу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяри­зації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців сіл  Мостівської сільської ради.

 3.1.7. Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців сіл громади.

3.1.8. Готує проекти розпорядчих актів  сільської ради, її вико­навчого комітету,сільського голови, в т.ч.

          нормативного ха­рактеру.

3.1.9. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

3.1.10. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані ма­теріалів, які

            відносяться до компетенції Відділу на власному веб-сайті  .

3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

3.2.1.Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадя­нина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті територіаль­ної громади Мостівської сільської ради _______ .

 1. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфі­денційності

                     інформації відносно особи.

 1. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного зако­нодавства.
  1.            Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції:
   1. Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіаль­ної громади в сферах освіти, фізичної культури та спорту, шляхом виконання відпо­відних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та навчальних закладів.
   2. Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власно­сті законодавства у сфері освіти державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіт­ніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.
   3. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками сіл сільської ради  повної загальної середньої освіти.
   4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування  української мови як державної в навчальних закладах і уста­новах освіти.
   5. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість  навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах.
   6. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної се­редньої освіти.
   7. Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, в тому   числі заходи, спрямовані на покращення фізичного вихо­вання дітей і молоді.
   8. Розробляє і подає на розгляд сільської ради пропози­ції до проектів фінансування та

                   матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів,

                   спрямованих на розвиток освіти, фізичної культури та спорту.

 1. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти,

                  фізичної культури  та спорту в  селах сільської ради; організовує з цією метою збирання

                  та опрацювання  інформації і формування банку даних.

 1. Забезпечує виконання рішень сільської ради, виконав­чого комітету,

                   розпоряджень сільського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

 1. Аналізує стан освіти, фізичної культури та спорту в  селах сільської ради,

                   прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти,

                   оптимізує мережу відповідних навчальних закладів незалежно

                    від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробляє та організовує

                    виконання  сільської програми розвитку освіти.

 1. Визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції' до

                   виконавчого комітету сільської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно

                   до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб  населених пунктів сільської ради

                   за наявності необхідної матеріально-технічної,науково-методичної бази, педагогічних

                   кадрів.

 1. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює належні умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.
 2. Вносить пропозиції до виконавчого комітетусільської ради про відкриття профільних класів, , навчально-вихов­них комплексів, навчально-виховних об’єднань, тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.
 3. Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних та позаш­кільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню.
 4. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повно­цінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, ко­ординує роботу навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля.
 5. Організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцево­го бюджету та залучених коштів.
 6. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслугову­вання дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.
 7. Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оз­доровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх на­вчальних закладах .
 8. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, твор­чих об’єднань, товариств.
 9. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбав­лених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майно­вих прав даної категорії дітей.
 10. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповноліт­ніх у навчальних закладах, насильства у сім'ї, учнівському колективі.
 11. Координує роботу спеціалістів відділу,спрямовану на науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організацію методичної роботи, підвищення ква­ліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкіль­них та позашкільних навчальних закладів.
 12. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством осві­ти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів вносить про­позиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.
 13. Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпе­чує гласність його результатів.
 14. Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, органі­зовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.
 15. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних по­сібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.
 1. Забезпечує участь дітей у Всеукраїнських,обласних чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах.
 2. Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу.
 3. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передба­чених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчаль­но-виховного процесу.
 4. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівни­ків та їх атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.
 5. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохо­чення та нагородження працівників освіти.
 6. Здійснює координаційну роботу навчальних закладів та установ освіти, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльно­сті, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компе­тенції Відділу.
 7. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; вве­денню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним облад­нанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвен­тарем.
 8. Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зо­крема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.
 9. Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надає практичну допомогу у прове­денні відповідної роботи.
 10. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів.
 11. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.
 12. Координує формування та використання закладами та установами освіти видатків загального та спеціального фондів місцевого бюджету, а також коштів, за­лучених закладами з інших джерел.
 13. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.
  1. Відділ має право:
   1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти, фізичної куль­тури та спорту та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, спортсменів і спеціалістів.
   2. Брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності.
   3. Скликати щороку серпневі конфе­ренції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчаль­них закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.
   4. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядуван­ня пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, закладів спортивного спрямування, брати безпосередню участь у формуванні бюджету ос­вітньої галузі  сільської ради.
   5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоря­джень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень.
   6. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджу­вати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
  2. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділамисільської ради та органами вико­навчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими об’єднаннями.

                                                               4.  Структура Відділу

 1. Штатний розпис Відділу затверджується виконавчим комітетомсільської ради у межах граничної       чисельності та фонду оплати праці пра­цівників, затверджених сільською радою.
 2. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкці­ями, які затверджуються     начальником Відділу.
 3. При Відділі може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представ­ників громадськості.

                                                           5. Керівництво Відділу

 1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду за результатами конкурсу і звільняється з по­сади  сільським головою одноосібно.
 2.  Начальник Відділу:
  1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу.
  2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне вико­нання покладених
  3.  на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.
  4. Діє без доручення від імені Відділу, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особа­ми та громадянами.
  5. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.
  6. Затверджує посадові інструкції працівників Відділу та визначає ступінь їх відповідальності.
  7. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджет­них коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціону­ванням галузі.
  8. Надає пропозиціїсільському голові щодо заохочен­ня, притягнення до дисциплінарної відповідальності, призначення на посаду і звільнення з посади працівників Відділу.

            Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого за­конодавства.

 1. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими ін­струкціями, що затверджуються начальником Відділу.

                                                 6.Фінансування діяльності Відділу

 1. Відділ фінансується за рахунок коштів сільського бю­джету, які виділені на його утримання.
 2. Джерелами фінансування Відділу є:кошти  сільського бюджету; інші кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством.

 

 Майно, яке знаходиться на балансі Відділу є комунальною власністю Мостівської сільської  ради та перебуває в опе­ративному управлінні Відділу.

 1. Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Відділу проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

                                             7.  Заключні положення

 1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесіїсільської ради у встановленому законом порядку.
 2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесієюсільської ради.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь